Máy đo Nhiệt độ, Độ ẩm

máy đo Nhiệt độ, Độ ẩm TES là thiết bị chuyên dùng để kiểm soát đo độ ẩm hoặc điểm sương hoặc quản lý độ ẩm trong kho lưu trữ, môi trường nuôi trồng nông lâm

Đồng hồ đo Nhiệt độ, Độ ẩm TES giúp chẩn đoán điều kiện độ ẩm nhà HVAC, đảm bảo công việc lành mạnh và không gian sống, và duy trì điều kiện sức khỏe và an toàn tại nơi làm việc hàng ngày.